Aktuality

21.7.2021
Ochrana osobních údajů - seznam zpracovatelů osobních úd
Aktuální seznam zpracovatelů osobních údajů ...

více » 

21.7.2021
Ochrana osobních údajů - informace pro klienty
Informace pro klienty o zásadách zpracování osobních údajů ...

více » 

21.7.2021

Informace pro obchodní partnery (a jejich kontaktní osoby)

o zásadách zpracování osobních údajů

 

Tato informace se nevztahuje na ty obchodní partnery - klienty, kterým je kteroukoliv z níže uvedených společností poskytováno účetní, daňové, organizační či ekonomické poradenství, služby vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování mzdové agendy či auditorské služby

 

I. Účel informace

II. Správce osobních údajů

III. Subjekty údajů

IV. Zpracovávané osobní údaje, účel a zákonnost zpracování

V. Zdroje zpracovávaných osobních údajů

VI. Zabezpečení osobních údajů

VII. Předávání osobních údajů dalším osobám

VIII. Vaše práva ve vztahu k osobním údajům dle Nařízení

 

I. Účel informace

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/76/ES (dále jen „Nařízení“), které je účinné počínaje 25.5.2018 Vám níže poskytujeme informace o tom, proč, jakým způsobem, a za jakých podmínek společnost CIS s.r.o. a společnost CIS Audit s.r.o. v pozici správce Vašich osobních údajů tyto údaje zpracovává a také jaká jsou v této souvislosti Vaše práva zakotvená v Nařízení.

 

II. Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je v závislosti na tom, která ze společnosti je pro Vás smluvní stranou:

CIS s.r.o.

Sídlo: Nademlejnská 1064/4, 198 00 Praha 9 - Hloubětín

Kancelář: Revoluční 17, 110 00 Praha 1,

IČO: 61501085

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30763, ode dne 10. srpna 1994

 

nebo

 

CIS Audit s.r.o.

Sídlo: Nademlejnská 1064/4, 198 00 Praha 9 - Hloubětín

Kancelář: Revoluční 17, 110 00 Praha 1

IČO: 64941507

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 42262, ode dne 22. prosince 1995

Další kontaktní údaje společné pro obě společnosti naleznete na těchto webových stránkách na záložce „Kontakty“.

 

III. Subjekty údajů

CIS s.r.o., stejně jako CIS Audit s.r.o. (dále „správce“) zpracovává jakožto správce v rámci obchodního styku osobní údaje svých dodavatelů, ale i odběratelů, přičemž rozsah i doba zpracování těchto údajů závisí na druhu smluvního vztahu s daným obchodním partnerem.

Zpracovávané osobní údaje se vzhledem k předmětu činnosti obou společností mohou týkat jak přímo obchodních partnerů (fyzických osob), tak jejich zaměstnanců, členů jejich kolektivních orgánů, jiných zástupců či dalších obchodními partnery určených kontaktních osob (např. externích spolupracovníků). Údaje těchto osob jsou dále označeny jako „Vaše“ osobní údaje a výše uvedené osoby jako „obchodní“ nebo „smluvní“ partneři.

 

IV. Zpracovávané osobní údaje, účel a zákonnost zpracování

Správce provádí zpracování Vašich osobní údaje v následujících kategoriích:

    - Identifikační údaje: jméno, příjmení, tituly, pozice ve společnosti

    - Adresní údaje: adresa sídla nebo provozovny

    - Elektronické kontaktní údaje: e-mail, telefonní číslo, identifikátor datové schránky

    - Fakturační a platební údaje: číslo účtu, IČO, DIČ, název firmy – fyzické osoby, příp. specifické údaje pro fakturaci, nárok na slevy aj.

 

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

 

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pro následující účely

     a) plnění smluvních povinností 

     b) našich oprávněných zájmů

     c) plnění zákonných povinností

 

Ad a) -  b) Údaje pro plnění smluvních povinností a ve vztahu k oprávněným zájmům správce

Pro účely související s plněním vzájemných smluvních povinností zpracovává správce následující kategorie Vašich osobních údajů: identifikační údaje, adresní údaje, elektronické kontaktní údaje, fakturační a platební údaje.

Tyto údaje jsou poskytovány na základě smluvního požadavku, a to za účelem identifikace smluvních stran, sjednání, plnění či změn smluvních vztahů, zajištění vzájemné obchodní komunikace a případného vypořádání následných nároků smluvních stran.

Údaje jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a dále jsou archivovány z důvodu oprávněného zájmu spočívajícího v ochraně vlastních práv po určitou dobu po ukončení smluvního vztahu (ve vztahu k vymáhání pohledávek, zajištění další obchodní komunikace, reklamacím a promlčecím lhůtám pro uplatnění případných nároků kterékoliv ze smluvních stran a obrany vlastních práv ve vztahu k plnění předmětu smlouvy).

 

Ad c) Údaje pro plnění zákonných povinností správce

Pro účely plnění zákonných povinností zpracovává správce osobní údaje požadované konkrétními právním předpisy, jako je např. zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o dani z příjmů; jedná se o následující kategorie Vašich osobních údajů: identifikační údaje, adresní údaje, elektronické kontaktní údaje, fakturační a platební údaje a dále též informace o vzájemné komunikaci a plnění smluvních povinností, případně další údaje požadované příslušnými právními předpisy.

Tyto údaje jsou archivovány po ukončení smluvního vztahu, a to po dobu nezbytně nutnou ve vztahu k požadavkům všech příslušných právních předpisů.

 

V. Zdroje zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje získané přímo od obchodních partnerů (při ústní či písemné komunikaci vč. e-mailu), případně jsou doplňovány či aktualizovány z veřejně dostupných zdrojů (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, ARES, registr plátců DPH aj.) nebo z webových stránek obchodních partnerů.

 

VI. Zabezpečení osobních údajů

Při zpracování osobních údajů (včetně jejich archivace) postupuje správce s odbornou péčí. Správce přijal a udržuje přiměřená technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů

 

VII. Předávání osobních údajů dalším osobám

Správce využívá při své činnosti další zpracovatele osobních údajů na základě uzavřených smluv, kterými jsou především osoby zajišťující správu firemní sítě a IT, poskytovatel cloudového úložiště a e-mailových služeb, poskytovatel účetního a daňového softwaru.

Aktuální seznam zpracovatelů je k dispozici na webových stránkách správce.

Osobní údaje mohou být předány do zemí mimo EHP v případě, že některý ze zpracovatelů využívá personál či vybavení, které se nachází mimo EHP. Takové předání bude prováděno v souladu s čl. 44 a následujícími obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Správce dále může předat zpracovávané osobní údaje dalším subjektům, je-li k tomu povinen dle příslušného právního předpisu.

 

VIII. Vaše práva ve vztahu k osobním údajům dle Nařízení

Dle Nařízení máte ve vztahu k Vašim osobním údajům právo:

získat od správce transparentní a srozumitelné informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů ať už jím v pozici správce, nebo dalšími zpracovateli vyžádat si přístup ke zpracovávaným osobním údajům, zejména získat informace o jejich zpracování, případně kopii Vašich osobních údajů, právo na opravu Vašich zpracovávaných osobních údajů, jsou-li nepřesné či neaktuální, právo na námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jde-li o zpracování založené na oprávněném zájmu či pro účely přímého marketingu; právo na výmaz Vašich osobních údajů, zejména chybí-li právní základ pro jejich zpracování; právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, zejména je-li žádána jejich oprava či vznesena námitka proti jejich zpracování; právo na získání svých údajů, které jste správci poskytli a ten je zpracovává elektronicky v běžném, strukturovaném a strojově čitelném formátu, při splnění podmínek stanovených v Nařízení (přenositelnost údajů).

Tato práva lze uplatnit u správce prostřednictvím kontaktních údajů uvedených výše či na webových stránkách správce.

Dále máte právo podat proti našemu zpracování osobních údajů stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů domníváte-li se, že zpracováváme Vaše osobní údaje v rozporu s platnými právními předpisy.

 

Pro další informace nás neváhejte kontaktovat.

 

Aktualizováno dne 19.6.2019

 


© 2016