Aktuality

26.7.2020
Ochrana osobních údajů - seznam zpracovatelů osobních úd
Aktuální seznam zpracovatelů osobních údajů ...

více » 

26.7.2020
Ochrana osobních údajů - informace pro klienty
Informace pro klienty o zásadách zpracování osobních údajů ...

více » 

26.7.2020
Ochrana osobních údajů - informace pro dodavatele
Informace pro obchodní partnery (a jejich kontaktní osoby) o zásadách zpracování ...

více » 

23.3.2020

V důsledku současné situace způsobené koronavirem dochází v oblasti daní k některým opatřením, z nichž na ty hlavní Vás upozorňujeme v následujícím přehledu:

 

Liberační balíček I. - vláda přijala dne 16.3.2020

Plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a právnických osob a úroku z prodlení, a to nejdéle do 1. července 2020. Fakticky bude tedy všem daňovým poplatníkům (fyzickým osobám i podnikatelům) automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z příjmu a uhradit tuto daň bez jakékoliv sankce nejdéle o 3 měsíce později, a to bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem. Hlavním cílem je zamezit na finančních úřadech, resp. na poštách koncentraci fyzických osob, které nemají povinnost činit podání daňového přiznání elektronicky. Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně ve všech případech, kdy je daňovému subjektu individuálně prominut úrok z prodlení nebo o posečkání, splátkování daně anebo pokuta za nepodání kontrolního hlášení v souvislosti s koronavirem. Typicky se může jednat o onemocnění či karanténu účetní nebo dalších klíčových zaměstnanců, jejichž absence znemožnila plnění daňové povinnosti. Toto opatření dopadne na všechny daně spravované orgány podřízenými Ministerstvu financí a na všechny daňové subjekty (fyzické osoby i podnikatele). Plošné prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč, které vznikly mezi 1. březnem a 31. červencem 2020. Ze strany Generálního finančního ředitelství bude vydán pokyn tak, aby bylo možné individuálně prominout pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro období od 1. března do 31. července, pokud bude prokázána spojitost s koronavirem. Plošné prominutí správního poplatku za podání žádosti o posečkání nebo splátkování daně, žádosti o prominutí úroku z prodlení, resp. z posečkané částky, a žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro žádosti podané do 31. července.

 

Liberační balíček II 

Prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob. Červnová záloha (tj. druhá záloha u kvartálních plátců a první záloha v případě pololetních plátců), se nebude vůbec hradit. Plošné prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí či za pozdě uhrazenou daň z nabytí nemovitých věcí nebo zálohu na tuto daň. Prominutí se vztahuje na všechna opožděná daňová přiznání s lhůtou podání v termínu od 31. 3. do 31. 7. 2020. Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí může být bez hrozby sankce podáno nejpozději do 31. 8. 2020. Současně platí, že v těchto případech budou prominuty také úroky z prodlení nebo úroky z posečkání daně z nabytí nemovitých věcí. Fakticky bude tedy všem daňovým poplatníkům automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z nabytí domů, bytů, pozemků, garáží a podobně a uhradit tuto daň až o pět měsíců později.

 

Zavedení institutu Loss carryback - zatím ve fázi připravované novely zákona (zpětné působení daňové ztráty) u daně z příjmů FO i PO za rok 2020. Bude ji možné zpětně uplatnit v daňovém přiznání za rok 2019 a 2018.

 

Pozastavení povinnosti elektronicky evidovat tržby pro subjekty spadající do všech fází EET, a to po dobu stavu nouze a následujících třech měsíců (podepsáno prezidentem 26.3.2020)

 

Některé výše uvedené vládní návrhy byly realizovány přímo na úrovni MF a jsou postupně zveřejňovány ve Finančním zpravodaji, některé postupně prochází legislativním procesem v podobě novel příslušných zákonů. Další související opatření schválené ve stavu legislativní nouze ve zkráceném řízení.

 

Aktuálně byly podepsány prezidentem republiky novely zákonů v těchto oblastech:

změny zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění (platby a lhůty OSVČ ve vztahu ke zdravotnímu pojištění, penále),

odpuštění plateb záloh i pojistného na důchodové pojištění a státní politiku zaměstnanosti OSVČ ,

zvýšení hranice pro ošetřovné na děti až do 13 let věku a prodloužení doby nároku na ošetřovné.

 

Dále vláda odsouhlasila poskytnutí měsíční podpory OSVČ 15 000,- Kč (příslušnou legislativu připravuje MF ČR) a příspěvku OSVČ nahrazujícím čerpání dávky ošetřovného (žádost přes živnostenský úřad) nebo změny v programu Antivirus (program MPSV ke kompenzacím zaměstnavatelů) nebo pomoc pro zemědělce postižené epidemií.

 

Informace k jednotlivým opatřením jsou průběžně aktualizovány a doplňovány.

Hlaní nformační zdroje k uvedené problematice:

www.financnisprava.cz

www.mfcr.cz

www.mpsv.cz

www.cssz.cz

www.vzp.cz

 

Stav k 26.3.2020


© 2016