Audit účetní závěrky

Poskytujeme auditorské služby v oblasti statutárních auditů účetních závěrek a výročních zpráv, a to jak povinných dle zákona o účetnictví a jiných předpisů, tak dobrovolně prováděných na základě rozhodnutí účetní jednotky.

Ověřujeme jak účetní závěrky sestavené podle českých účetních standardů, tak účetní závěrky sestavené podle IFRS.

Účelem auditu je získání dostatku informací auditorem k formulování auditorského výroku, který má zvýšit jistotu uživatele informací ohledně údajů obsažených v účetní závěrce a ve výroční zprávě o tom, že tyto údaje podávají věrný a poctivý obraz finanční pozice a výsledků hospodaření a peněžních toků dané účetní jednotky v souladu s pravidly předepsanými českými nebo jinými účetními předpisy.

Pro posuzování povinnosti auditu nekonsolidovaných účetních závěrek za období, která započala v roce 2016 nebo později je v Zákoně o účetnictví stanovena kategorizace účetních jednotek.

 • Mikro účetní jednotka
  • k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň 2 z uvedených hodnot
   • aktiva (netto) celkem 9 mil. Kč
   • roční úhrn čistého obratu 18 mil. Kč
   • průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 10
 • Malá účetní jednotka
  • není mikro účetní jednotkou a k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň 2 z uvedených hodnot
   • aktiva (netto) celkem 100 mil. Kč
   • roční úhrn čistého obratu 200 mil. Kč
   • průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 50
 • Střední účetní jednotka
  • není mikro ani malou účetní jednotkou a k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň 2 z uvedených hodnot
   • aktiva (netto) celkem 500 mil. Kč
   • roční úhrn čistého obratu 1 000 mil. Kč
   • průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 250
 • Velká účetní jednotka
  • k rozvahovému dni překračuje alespoň 2 z uvedených hodnot
   • aktiva (netto) celkem 500 mil. Kč
   • roční úhrn čistého obratu 1 000 mil. Kč
   • průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 250
  • velkou účetní jednotkou je vždy vybraná účetní jednotka a subjekt veřejného zájmu

Povinnost mít řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku ověřenou auditorem, mají dle Zákona o účetnictví účetní jednotky, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis a dále:

 • velké účetní jednotky (s výjimkou vybraných účetních jednotek, které nejsou subjektem veřejného zájmu),
 • střední účetní jednotky,
 • malé účetní jednotky,
  • pro malou účetní jednotku akciovou společnost nebo svěřenský fond platí kritérium překročení nebo dosažení alespoň 1 ze 3 níže uvedených hodnot za ověřované a bezprostředně předcházející účetní období
  • pro ostatní malé účetní jednotky platí kritérium překročení nebo dosažení alespoň 2 ze 3 níže uvedených hodnot za ověřované a bezprostředně předcházející účetní období
   • aktiva (netto) celkem 40 milionů Kč,
   • roční úhrn čistého obratu 80 milionů Kč,
   • průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 50.

Podle Zákona o účetnictví mají povinnost nechat si ověřit účetní závěrku auditorem také ty účetní jednotky, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis. Povinný audit tedy mají např. politické strany (dle Zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích), nebo nadace a ústavy (při naplnění kritérií stanovených v příslušných ustanoveních Občanského zákoníku).

Nechat si ověřit účetní závěrku však mohou i subjekty, které zákonnou povinnost jejího ověření nemají.


© 2016