Daň z majetku a převodové daně

Daň z nabytí nemovitých věcí

Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí je úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která je pozemkem, stavbou, částí inženýrské sítě nebo jednotkou nacházejícími se na území České republiky, nebo právem stavby, jímž zatížený pozemek se nachází na území České republiky, nebo spoluvlastnickým podílem na nemovitých věcech výše uvedených.

Předmětem daně z nabytí není nabytí vlastnického práva k nemovité věci prováděním pozemkových úprav, přeměnami obchodních korporací, nebo poskytnuté jako náhrada při vyvlastnění.

Obecně v případě běžných prodejů nebo směn nemovitostí je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí převodce vlastnického práva a nabyvatel je v tomto případě ručitelem (pokud se strany v kupní či směnné smlouvě nedohodnou, že poplatníkem je nabyvatel). V ostatních případech je poplatníkem daně z nabytí nabyvatel.

Nabízíme komplexní poradenství při prodejích či směnách nemovitostí a zpracování přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí.

Daň z nemovitostí

Daň z nemovitostí se skládá ze dvou daní, z daně z pozemků a z daně ze staveb.

Předmětem daně z pozemků jsou pozemky na území ČR vedené v katastru nemovitostí s výjimkou stavbami zastavěných pozemků v rozsahu zastavěné plochy, vybraných lesních pozemků, vybraných vodních ploch a pozemků určených k obraně státu.

Poplatníkem daně z pozemku je vlastník pozemku nebo za specifických podmínek nájemce nebo uživatel pozemku. Poplatníky daně z pozemku v případě pozemku ve spoluvlastnictví jsou všichni spoluvlastníci a platí daň společně a nerozdílně. V případě pozemků, jejichž vlastnictví je odvozeno od vlastnictví bytové či nebytové jednotky a daň platí vlastník samostatně jen ve výši svého podílu.

Předmětem daně ze staveb jsou na území ČR zkolaudované nebo již před kolaudací užívané stavby, stavby způsobilé k užívání a užívané a dále byty a nebytové prostory evidované v katastru nemovitostí jako jednotky. Předmětem daně nejsou stavby rozdělené na jednotky a dále specifické stavby jako jsou vodní stavby, stavby pro veřejnou dopravu a stavby zpevněných ploch pozemků.

Poplatníkem daně je vlastník stavby, bytu nebo samostatného nebytového prostoru. Jestliže je nemovitost ve spoluvlastnictví, pak daň platí spoluvlastníci společně a nerozdílně.

Nabízíme komplexní poradenství vlastníkům, spoluvlastníkům, nájemcům či uživatelům nemovitostí v oblasti uplatňování daně z nemovitostí a zpracování přiznání k dani z převodu nemovitostí.

Daň silniční

Předmětem daně silniční jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla registrovaná a provozovaná v ČR pro podnikání) nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti nebo jsou používána v přímé souvislosti s podnikáním anebo k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů neziskových subjektů. Předmětem daně silniční jsou vždy vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny určená výlučně k přepravě nákladů a registrovaná v ČR, a to bez ohledu na to, zda jsou či nejsou používána k podnikání. Předmětem daně nejsou speciální vozidla a vozidla se zvláštní registrační značkou.

Poplatníkem daně silniční je obecně fyzická nebo právnická osoba, která je provozovatelem vozidla registrovaného v ČR v registru vozidel a je zapsána v technickém průkazu nebo vozidlo ve specifických situacích užívá. Poplatníkem je i zaměstnavatel, který vyplácí zaměstnanci cestovní náhrady za použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, pokud již provozovatel vozidla sám není poplatníkem. Poplatníkem je i stálá provozovna nebo jiná organizační složka osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí. Je-li u téhož vozidla poplatníků více, platí daň společně a nerozdílně.

Nabízíme poradenství zpracování přiznání k dani silniční vč. poradenství ohledně vedení evidence pro účely silniční daně.


© 2016