Daně ze spotřeby

Daň z přidané hodnoty

Předmětem daně z přidané hodnoty je dodání zboží nebo poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani v rámci výkonu její ekonomické činnosti s místem plnění v tuzemsku, dále pořízení zboží z jiného členského státu za úplatu uskutečněné v tuzemsku osobou povinnou k dani při výkonu její ekonomické činnosti nebo právnickou osobou nepovinnou k dani, pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu osobou nepovinnou k dani a dále také dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku. Předmětem jsou jak tuzemská poskytnutá plnění, tak i plnění poskytnutá do jiné země a zároveň i plnění z jiných zemí pořízená.

Subjekty, kterých se DPH týká, jsou všechny ekonomicky činné osoby, a to nejen podnikatelé, ale i nepodnikatelské subjekty. V případě pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu je toto pořízení předmětem DPH dokonce pro všechny fyzické i právnické osoby bez ohledu na to, zda ekonomickou činnost uskutečňují či neuskutečňují.

Osoby, které překročí registrační limit nebo mají obchodní styk s osobami z cizích zemí a v dalších specifických situacích se stávají plátci DPH nebo identifikovanými osobami a musí plně aplikovat pravidla stanovená českým zákonem o DPH i související evropské legislativy a judikatury při své každodenní obchodní či výrobní činnosti.

Plátcem daně je osoba povinná k dani, která je registrována k dani z přidané hodnoty v České republice, přičemž osobou povinnou k dani je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti, a to včetně právnické osoby, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, pokud uskutečňuje ekonomické činnosti.

Nabízíme komplexní poradenství v oblasti DPH, posuzování povinnosti registrace k DPH včetně jejího provedení, pomoc při zpracování přiznání k DPH a souhrnného hlášení, výklad příslušných ustanovení zákona o DPH v konkrétních podmínkách daného klienta ve vztahu k aktuální i připravované české a evropské legislativy a judikatury.

V případě existence složité či problematické interpretace zákona konzultujeme situaci s pracovníky Generálního finančního ředitelství a dalšími orgány daňové správy a s dalšími předními odborníky v této oblasti v rámci působení v Komoře daňových poradců.

Připravujeme speciální cílené školení zaměstnanců klienta dle jeho konkrétních požadavků.

Spotřební daně

Spotřební daní jsou zatíženy výroba a dovoz vybraných výrobků, a to minerálních olejů, lihu, piva, vína a meziproduktů a tabákových výrobků. Daňová povinnost vzniká okamžikem výroby nebo okamžikem dovozu, přičemž v EU je uplatňován princip zdanění v zemi konečné spotřeby.

Plátci daně jsou především provozovatelé daňových skladů, výrobci a oprávnění příjemci vybraných výrobků a v některých případech vzniká tato povinnost i při dovozu vybraných výrobků.

Nabízíme komplexní poradenství plátcům daně při plnění jejich povinností vůči správci daně.

Ekologické daně

Daně z energií nazývané též ekologické daně zatěžují spotřebu elektrické energie, pevných paliv, zemního plynu a dalších vybraných plynů při jejich dodání konečnému spotřebiteli.

Plátcem jsou osoby dodávající na území ČR plyn, pevná paliva či elektřinu konečnému spotřebiteli.

Některé způsoby výroby energie, jako je výroba elektřiny ve vodní, sluneční či větrné elektrárně, jsou od daní osvobozeny, stejně jako dodání energie k určitým zákonem vymezeným účelům.

Nabízíme poradenství výrobcům a dodavatelům energií při plnění jejich povinností vůči správci daně.


© 2016