Komunikace s FÚ

Registrace

V rámci poradenských služeb nabízíme kompletní zajištění komunikace s finančním úřadem při prvotní registraci i při změnách či zrušení registrací k daním v ČR, a to jak formou poradenství, tak formou zastupování v plné moci při registračním řízení.

Daňová přiznání, hlášení, vyúčtování

Nabízíme kompletní přípravu, zpracování a podání veškerých daňových přiznání, daňových hlášení či vyúčtování daně.

Přiznání jsou buď poradcem připravena vč. potřebných podkladů a příloh a jsou klientem podepsána a podávána přímo nebo je přiznání podepsáno a podáno na základě plné moci přímo poradcem.

Intrastat

Zajistíme zpracování a podání výkazu pro intrastat na základě podkladů od klienta nebo poradenství při jeho přípravě klientem vlastními silami. Ve složitých případech zprostředkujeme zpracování výkazu intrastat vysoce kvalifikovanými specialisty zaměřujícími se výhradně na oblast statistického výkaznictví.

Daňová evidence

Daňová evidence zajišťuje zjištění základu daně z příjmů fyzických osob a obsahuje údaje o příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně, a o majetku a závazcích poplatníka. Poplatník daně z příjmů fyzických osob, osoba samostatně výdělečně činná, je povinna tuto evidenci vést v případě, že chce pro účely zjištění základu daně z příjmů fyzických osob prokazovat skutečnou výši jeho příjmů a výdajů.

Nabízíme poradenství při vedení daňové evidence vedené pro účely stanovení základu daně z příjmů fyzických osob tak, aby splňovala požadavky ustanovení § 7b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Záznamní povinnost

Evidence pro daňové účely (záznamní povinnost) je povinná evidence, kterou musí vést plátce daně z přidané hodnoty. Plátce je povinen vést v evidenci pro účely daně veškeré údaje vztahující se k jeho daňové povinnosti, zejména údaje potřebné pro správné stanovení daňové povinnosti. Plátce je povinen vést evidenci v takovém členění, aby sestavil daňové přiznání, a jestliže uskutečnil dodání zboží nebo poskytnutí služby do jiného členského státu osobě registrované k dani, aby sestavil souhrnné hlášení.

Daňové řízení

Nabízíme poradenství klientům při daňovém řízení pro zajištění jeho průběhu v souladu s daňovým řádem, konzultujeme jednotlivé kroky klienta v řízení, připomínkujeme či připravujeme jednotlivá podání, poskytujeme poradenství v souvislosti s vydáním rozhodnutí daňové správy, odvolání proti němu a při dalších úkonech klienta v daňovém řízení.

Zastupování

Našim klientům nabízíme zastupování při daňovém řízení, před správcem daně. Zároveň zabezpečujeme přípravu podkladů pro daňové řízení, vyhotovení jednotlivých podání, žádostí o prodloužení lhůt, a jiných procesních kroků.

Správní soudnictví

Nabízíme poradenství při přípravě na spor a při vedení sporu s orgány daňové správy ohledně jeho rozhodnutí ve věci stanovení daňové povinnosti klienta. Ve zvláště složitých kauzách spolupracujeme s předními advokátními kancelářemi specializujícími se na daňové spory.


© 2016