Účetní závěrka

Poskytujeme poradenství při sestavování řádných, mimořádných i mezitímních účetních závěrek. Spolupracujeme při sestavování výkazů, klasifikaci jednotlivých položek rozvahy, výkazu zisku a ztráty, výkazu o změnách vlastního kapitálu a výkazu o peněžních tocích. Doporučíme optimální věcnou i formální úpravu přílohy tvořící součást účetní závěrky a ekonomické části výroční zprávy.


© 2016